Anunt concurs
2015-04-08

Anunt concurs

ANUNŢ

Consiliul Local al comunei Izvoru Crișului, judetul Cluj, organizează concurs în data de 27.04.2015 pentru ocuparea funcţiei publice de consilier, clasa a I -a, gradul asistent - la ora 1000 proba scrisă şi la ora 1300 interviu;
Condiţii de participare:
- studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- cunostinţe operare P.C. dovedite prin diplomă sau certificat;
Dosarele de înscriere se pot depune la sediul Consiliului Local al comunei Izvoru Crișului în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a şi vor conţine:
 copia actului de identitate;
 formular de înscriere;
 Curriculum Vitae;
 copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 cazierul judiciar;
 adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
Copiile actelor menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.
Relaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Local al comunei Izvoru Crișului sau la telefon 0264/257140,persoana de contact, secretar Szabo Edit-Margit.
Condiţiile din fişa postului sunt următoarele:
 Denumirea postului: - consilier;
 Nivelul postului: - asistent;
 Funcţia publică corespunzătoare categoriei: consilier
 Identificarea funcţiei publice:
 Denumire: - consilier;
 Clasa: a I - a;
 Gradul profesional: - asistent ;
 Condiţii specifice privind ocuparea postului: - concurs;
 Studii de specialitate: - studii superioare ;
 Cunoştinţe de operare - Word si Excel;
 Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: - disponibilitate pentru lucrul cu publicul şi lucrul în echipă, calm, iniţiativă, flexibilitate, rapiditate de reacţie
 Cerinţe specifice: - disponibilitate pentru munca pe teren;

 

Înapoi