Servicii de efectuare studii de susţinere
2012-08-21

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "RISZEG", cu sediul in strada Principala, nr. 39, localitatea Izvoru Crisului, jud Cluj, cod postal 407340, telefon +40 264257140, fax: +40 264257198, email: riszegadi@gmail.com, pagina WEB: www.primariaizvorucrisului.ro, persoana de contact - Péntek Tihamér va invita sa depuneti oferte in cadrul achizitiei directe avand ca obiect Servicii de efectuare studii de susţinere.

 

Cantitatile si specificatiile tehnice detaliate sunt cuprinse in documentatia de atribuire, care poate fi ridicata de la sediul achizitorului pe baza de solicitare scrisa transmisa prin fax, email sau depusa la sediul achizitorului. Ofertele vor depuse in plic sigilat la sediul achizitorului, la adresa mentionata mai sus, pana la data de 28.08.2012, ora 11.00.

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut. Sursa de finantare: Proiect "Crearea brandului regional "Călata-Kalotaszeg" Promovarea şi dezvoltarea programului "O vacanţă plină cu tradiţie şi folclor în ţinutul meşteşugarilor", cofinantat din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.3 - „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea: Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specific. Informatii suplimentare se pot solicita de la sediul achizitorului sau prin orice alte mijloace corespunzator datelor de contact indicate mai sus.

Înapoi