Servicii de realizare a unui portal web și a activităților promoționale pe internet
2012-08-17

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "RISZEG", cu sediul in strada Principala, nr. 39, localitatea Izvoru Crisului, jud Cluj, cod postal 407340, telefon +40 264257140, fax: +40 264257198, email: riszegadi@gmail.com, pagina WEB: www.primariaizvorucrisului.ro, persoana de contact - Péntek Tihamér va invita sa depuneti oferte in cadrul achizitiei directe avand ca obiect Servicii de realizare a unui portal web și a activităților promoționale pe internet.


Cantitatile si specificatiile tehnice detaliate sunt cuprinse in documentatia de atribuire, care poate fi ridicata de la sediul achizitorului pe baza de solicitare scrisa transmisa prin fax, email sau depusa la sediul achizitorului.


Ofertele vor depuse in plic sigilat la sediul achizitorului, la adresa mentionata mai sus, pana la data de 29.08.2012, ora 11.00. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut. Sursa de finantare: Proiect "Crearea brandului regional "Călata-Kalotaszeg" Promovarea și dezvoltarea programului "O vacanță plină cu tradiție și folclor în ținutul meșteșugarilor", cofinantat din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.3 - „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea: Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specific.


Informatii suplimentare se pot solicita de la sediul achizitorului sau prin orice alte mijloace corespunzator datelor de contact indicate mai sus.

Înapoi